Search form

Acts 7:25

25Nanamanji, jali nyulu yidamba nangangi mungkijimuku, mankumanku nangki Musis, ‘Ngaki mungkijimuku, yalu jingkijba Kudkanyi, ngana nyuli yabimba mambuka ngakinkanyi mungkijimukuyngka. Yalu jingkijba Kud, ngana nyuli manjijba, jangayu jarimba yalunya ngaki mungkijimuku. Jarimba jangayu yalunya yingkayurri yajiyurri.’ Nani barri mankumanku nangki Musis. Ngala miku yalungkiya mankumanku nani mungkijimuku nangangi. Miku yalungkiya mankumanku Kudkanyi, nyuli manjijba Musis jarimbiji yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index