Search form

Acts 7:32

32Nayi yanyba nyuli, ‘Ngayu Kud. Ngayu Kud yalungi nganyingkanyi mungkijinyi wankalanyi jali jungku yalu juju wabula. Ngayu Kud Yabrayamkanyi, baki Yayisakanyi baki Jakubkanyi.’ Marralayi Musis kudanyu. Birrirra nyuli, marralangangi nyuli. Baki miku nyuliya ningkijba yaji mili Musiswanyi. Marrala nyuli naykanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index