Search form

Acts 7:34

34Mili yanybayi Kud Musiskanyi. Yanyba nyuli, ‘Ningkijba ngayi yalunya, ngakinmuku nganinymuku, jibarrimuku, baki bayamuku. Ningkijba ngayi yalunya nananyina yajina Yijib. Linjumba yalunjali mambukamukunyi. Manku ngayi yalunya ngindunkurri, jali linjumba yalunya mambukawanyi. Badajba ngayi. Janga marrimba yalunya mardarda. Ninyaja ngayu manjijba Yijibyurri.’ Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index