Search form

Acts 7:35

35Waluwa mungkijimuku Musiskanyi, yurlwa yali Musiskanyi. Yanyba yali nangangi, ‘Miku ninji mambuka nurrungi. Miku.’ Miku yali nulijba Musis yalunginkanyi mambukanyi. Ngala baku manjijbayi Musis Kudwanyi, manjijba nyuli Musis Yijibyurri, kuyunki yalunya mungkijimuku nangangi, kuyunki yalunya yingkayurri yajiyurri. Yabimbayi Musis walkurra mambuka Kudwanyi, walkurra mambuka ngamanginkanyi mungkijimukuyngka. Marrimbayi mardarda wankalanyi mungkijimuku ngambalangi Musiswanyi. Nanda Yanjil jali najba Musiswanyi manikujana jali yajba, nanangini Yanjilwanyi, nyuli yabimba Musis ngiruka. Yabimba nyuli Musis ngiruka mambuka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index