Search form

Acts 7:37

37Yanybayi Musis yalungi mungkijinyi, yanyba nyuli yalungi, ‘Manjijbaja yingka nganinyi Kudwanyi. Ngana nyuli manjijba, baki baku janyulu manjijba yingka, jalija yanyba nangangi jangkurr Kudkanyi. Janyulu karu yalunya mungkijimuku bayngkani ngambalandu, janyulu karu yalunya jangkurranyi Kudkanyi. Manjijba janyulu nanda, barrinani ngayu. Barrinani ngayu janyulu manjijba Kudwanyi. Janyulu Ju mungkiji ngambalangi.’ Barriwa.” Nani yanybayi Sdibin kunsilmukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index