Search form

Acts 7:38

38Baki mili jangkurr yanyba nyuli, “Nanda Musis, nyuli yalundu mungkijimukunyina mangkurruna. Nanaba nyuli jungku marda ngamanginmuku mungkijimuku yurrngumba. Nanaba nyuli jungku yundu Dungala Sayinayi, nanamannga yajina jali yanyba Yanjil Musiskanyi wabula. Yanybayi Kud Musiskanyi nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Yanybayi jangkurr Musiskanyi. Wajbayi Musis nanganginkanyi yuwanyi Kudwanyi. Yanybayi Kud yuwa Musiskanyi, nyulu karunki yingkamuku nanankanyi yuwanyi. Baki nyuli yarrijba nanda yuwa najana Musiswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index