Search form

Acts 7:40

40Ngala nyuli jungku Musis yundu Dungala Sayinayi, baki mungkijimukunyi yali ngajaka nangangi buwanya Musiskanyi, niji Yarin. Ngajaka yali Yarin, ‘Wanjawa Musis. Miku nyulu ngambalandu. Marda ninjimi yabimba yingkamuku kud ngambalangi. Baki kuyu jangambala nanda yingkamuku kud ngambalandu, jalija ngambala barlba. Nanda Musis, jali jarimba ngambalanya Yijibnanyi, wanjawa nyulu jungku.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index