Search form

Acts 7:41

41Baki milidimba yalunya Yarinwanyi, yabimbikanyi yali yaji barrinani kabikabi. Yabimba yali nanda yaji malankurriyudinyi dankurryudinyi. Nanda jali yalu yabimba, nanda barrinani kabikabi. Yaliyanyi yanyba mududu nanankanyi kabikabinyi. Nanamanji jalili yalu yanyba mududu Kudkanyi, bakili yalu wajba Kud barnyinyi. Yaliyanyi yanyba mududu nanankanyi kabikabinyi. Wudumba yali barnyi. Yarrijba yali nanda barnyi kabikabina. Yarrijba yali barnyi, barrinani jayalu wajba Kud. Mankumanku yalungki, ‘Nayinda kabikabi nyulu barrinani kud. Nayinda ngambalangi mambuka.’ Yabimba yali nanda kabikabi, baki maruka yali muwa kabikabinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index