Search form

Acts 7:42

42Ngala yali yanyba mududu kabikabinyi, yingijbayi yalunya Kudwanyi. Yingijbayi yalunya, jungku yali yaluman, marukangangi yali muwa kudanyu kabikabinyi. Miku yali maruka muwa Kudkanyi. Yanyba yali mududu warrawijinyi marda. Yanyba yali mududu kabikabinyi marda warrawijinyi. Barriwa. Yarrijba nyuli jangkurr Kudkanyi najana wankalawanyi. Yarrijba nyuli jangkurr Kudkanyi, ‘Narri mungkiji, narringi yaji Yisrayil. Miku narriyanyi kurdanba barnyi ngaki, baki miku ngana narriyanyi wajba barnyinyi. Ngala narri jilalajba 40 kamambarra kindilkurrinyi mangkurruna, miku narriyanyi kurdanba yaji ngaki, ngala yingkanyi narri kurdanbayi barnyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index