Search form

Acts 7:49-50

49-50‘Ngayu Kud. Nanangajba ngayu bukamba yaji. Jungkuwa ngayu lalijina, marda jambana ngayuwa jungku. Yuwajiwa ngayu jungku wandijiyana. Ngala miku ngayimi jungku barrawuna jali yabimba nganinyiwanyi. Yabimba ngayi bukamba yaji.’ Barriwa.” Nani yanybayi Sdibin yalungi.

51Kijiwijba nyuli yalungi kunsilkanyi Sdibin. Kijiwijba nyuli. Nayi nyuli yanyba yalungi, “Narri jardibirrimuku. Miku narri kuyu jangkurr Kudkanyi. Miku. Miku narri nulijba Kud. Narri barrinani nanamuku wankalanyi, jali jungku juju wabula. Miku yaliyanyi ngayangayijba Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Marda narri, miku narrimi ngayangayijba nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index