Search form

Acts 7:5

5Miku nyuliya wajba Yabrayam nanginkanyi jambanyi nanganginmirra Kudwanyi. Miku. Kudiya jamba nangangi. Ngala yanybayi Kud Yabrayamkanyi, yanyba nyuli, janyulu wajba Yabrayam nanginkanyi yajinyi. Yanybayi Kud, janyulu wajba yalunya nanginkanyi yajinyi, Yabrayam, marda nangangi jandanyi, marda yalunya bayngkani, marda ngambalanya nanijba. Nayi janyulu wajba ngambalanya nanginkanyi jambanyi, Yabrayamngangi nyuli barrinani wankalanyi buwakanya ngambalangi. Nanamanji jali yanyba Kud waykanyi nanginkanyi yajinyi, mikuyaji jandayngkanyi Yabrayamkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index