Search form

Acts 7:51

51Kijiwijba nyuli yalungi kunsilkanyi Sdibin. Kijiwijba nyuli. Nayi nyuli yanyba yalungi, “Narri jardibirrimuku. Miku narri kuyu jangkurr Kudkanyi. Miku. Miku narri nulijba Kud. Narri barrinani nanamuku wankalanyi, jali jungku juju wabula. Miku yaliyanyi ngayangayijba Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Marda narri, miku narrimi ngayangayijba nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index