Search form

Acts 7:58

58Wudumba yali Sdibin, baki kuyu yali juju danbina barrawuyabarrawuyana. Yaliyanyi kurdanba Sdibin. Kuyu yali nanda danbina juju, baki janyba yali dungala nangandurri kurdanbiji Sdibin. Kudiya nganinyi nanaba, yalungki dulaba danyan yalungi, janyba jayalu dungala. Yarrijba yali danyan jambana bundu nganinyina, nangangi niji Sul, nyulu lalanbiji danyan.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index