Search form

Acts 8:27

27Ngayangayijba nyuli Yanjil Bilibwanyi. Jilajba nyuli kularriji, baki jungku nyuli nanaba. Ngala yingka mambuka, waluwa nyuli jilajba Jirusalimyurri. Badajba nyuli jujunanyi kularrinybananyi. Nanda yaji niji Yidiyubiya. Waki nyuli walkurrayngka mambukanyi nanaba Yidiyubiya. Nanda walkurra mambuka Yidiyubiyakanyi, miku nganinyi, nyuli jibarri, Kiyin. Yingka niji Kiyinkanyi, Kandaki. Lalanba nyuli dungala nanangini nganinyiwanyi. Lalanba nyuli dungala yurrngumba nanaba Yidiyubiya. Jilajba nyuli Jirusalimyurri walkurrayngkurri jurjyurri. Nanankurri nyuli jilajba, yanybiji mududu Kudkanyi. Jila nyuli yanybiji mududu Kudkanyi, marda briji Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index