Search form

Acts 8:33

33Yanyba yali balki jangkurr nangangi kudukudu. Yuku yaliyanyi muningka manjijba. Yuku yaliyanyi muningka manjijba nanda, ngala miku. Jaliyi yalu muningka manjijba, baki miku jayalu kurdanba nanda. Ngala yali kurdanba nanda. Miku jayalu karu nangangi jandanyimuku, marda nangangi mimimba nyulu. Mikuyaji yalungi. Kurdanba yali nanda. Miku nyulu wanka jungku.’ Barriwa. Nani yanybayi mambuka jangkurr najana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index