Search form

Acts 8:40

40Jali kuyu Bilib Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi, baki Bilib nyuli jungku langku, yaji niji Yajdud. Najba yali Bilib nanaba langku. Milidimba nyuli nanamuku yingkana barrawuna, yingkana barrawuna yurrngumba jala nyuli jila mili langki. Milidimba nyuli kudukudu, baki wanbiya nyuli Sisariya. Nanaba nyuli jungku.

Kuyu Nyuli Nanda Jangkurr Jisuskanyi, Sulwanyi

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index