Search form

Acts 9:17

17Baki jilajba nyuli Yananayis nanankurri barrawurri. Ngankijba nyuli kalawunyi barrawuna. Jilajba nyuli Sulyurri. Yarrijba nangki marni nanganbu Sulnyina kulajina, baki yanybayi nangangi, “Kandi Sul, manjijba ngani mambukawanyi Jisuswanyi. Nyulu nanamannga Jisus najba jali ninji yubalina. Ngana nyuli manjijba, baki yuku janinji najba yaji mili, baki nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, janyulu ngankijba nganyindu mankanyina.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index