Search form

Acts 9:2

2Ngajaka nyuli najanyi baki mambukawanyi jurjkanyi, yarrijba nyuli jangkurr najana, nanankanyi yingkanyi mambukanyi jali jungku yingkana yajina juju langku, yaji niji Damaskus. Yarrijba nyuli jangkurr. Wajba nyuli Sul nanankanyi najanyi, minimbiji mambukamuku jurjkanyi nanaba langku Damaskus. Nanda jangkurr najana yanybayi, ‘Nangini Sulwanyi, yuku barri janyulu wudumba nanamuku jala maruka Jisuskanyi, jala durrijba nangangi yuwa. Wiykunumba janyulu yalunya Jirusalimyurri, yarrijbaja yalunya brisinyina. Yuku yarrijba janyulu nanamuku kandimuku Jisuskanyi brisinyina, nganinyi marda jibarri.’ Nani yanybayi naja.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index