Search form

Acts 9:21

21Manmala yali, nanamuku jali manku nangangi jangkurr. Yanyba yalungki, “Nayinda Sul, nyulu nanda jali wudumba kandimuku Jisuskanyi, nanda jali yarrijba yalunya brisinyina nanaba Jirusalim. Badajba nyuli nanginkurri wudumbiji yingkamuku kandimuku jali maruka muwa Jisuskanyi. Badajba nyuli wudumbiji yalunya, baki wiykunumbiji yalunya walkurrayngka mambukanyi jurjkanyi nanaba Jirusalim.” Barriwa. Manmala yali baki nani yalungki yanyba Sulkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index