Search form

Acts 9:22

22Ngala milidimba nyuli yalunya Sulwanyi. Milidimba nyuli yalunya duja ngirukanyi jangkurranyi, nanamuku Jumuku jali jungku Damaskus. Nayi nyuli milidimba yalunya, “Wabula juju yanybayi Kud, janyulu manjijba walkurra mambuka. Nanda Jisus, nyulu nanda jali manjijba Kudwanyi. Nyulu nanda Krayis, baki nyulu jungkuka nanda walkurra mambuka ngambalangi.” Nani yanybayi Sul duja jangkurr. Nanamuku Jumukunyi, miku yaliya kuyu nangangi jangkurr, ngala miku yaliya jingkijba wanyi jangkurr jananganjanyi Sul. Miku yaliya jananganja Sul. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index