Search form

Acts 9:25

25Nanda barriki wunanybala, juju kingkarri. Mungana barri yarrijba yali Sul walkurranyina kamulana. Kijijba yali kurul kamulana, baki manjijba yali Sul kingarrinya. Manjijbayi Sul jambarri kamulana kurulyudinyi. Karrala nyuli jambarri barrikina nanda Sul, ngala kurrkurrnajba yali bardawa Sulkanyi kudiyawanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index