Search form

Acts 9:27

27Ngala kandimba nyuli Sul yingkawanyi kandiwanyi, nangangi niji Barnabas. Kuyu nyuli Sul nanamukuyngkurri jali manjijba Jisuswanyi. Karu nyuli yalunya Sulkanyi Barnabaswanyi. Karu nyuli yalunya nanginkanyi jangkurranyi, “Najbayi mambuka Jisus yubalina Sulwanyi, baki yanybayi Jisus nangangi Sulkanyi. Baku yanybayi Sul duja jangkurr Jisuskanyi jurjina nanaba Damaskus. Kudanyu nyuli yanyba yalungi bukambijuyngka Jisuskanyi.” Nani karuyi yalunya Sulkanyi Barnabaswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index