Search form

Acts 9:29

29Marda yanybayi Sul Jisuskanyi yalungi Jumukuyngka jali yanyba Krik yanyi. Yingkawanyi ngajakayi baki yingkawanyi ngajakayi baki jananganjayi yalunya Sulwanyi. Jakakajba yalungki Jisuskanyi. Ngala yaliyanyi kurdanba Sul, nanamukunyi Jumukunyi jali yalu yanyba Krik yanyi. Kurdanba yaliyanyi Sul.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index