Search form

Acts 9:31

31Jungku yali kardarda nanamuku kandimuku jali maruka muwa Jisuskanyi. Wabulinyina yajina jungku yali kardarda, nanaba Judiya, marda Kalili, marda Samariya. Miku yaliya linjumba kandimuku, yingkamukunyi Jumukunyi jali miku yali kuyu jangkurr Jisuskanyi. Miku yaliya linjumba kandimuku. Yurrngumba barri jabarri mili yali kuyu jangkurr Jisuskanyi, kandimbangangi yalunya Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Jungku yali kunyba Kudkanyi. Ngayangayijba yali Kudkanyi, marukangangi yali muwa Jisuskanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index