Search form

Acts 9:35

35Kudukudu jali jungku nananyina marndarlbarlina, niji Jarun, yali najba nanda nganinyi, miku jali jila wabula. Nanda barrawuyabarrawuya, niji Lida, jungkuyi kularra marndarlbarlina. Marda nanamuku jali jungku Lida, najba yali nanda nganinyi jali kunymamba Jisuswanyi. Najba yali, baki kuyu yali jangkurr Jisuskanyi. Maruka yali muwa Jisuskanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index