Search form

Colossians 1:1-2

1-2Nayinda ngayu Bul, manjijba jali ngana Jisus Krayiswanyi. Yarrijba ngani Kudwanyi, baki manjijba ngani Jisus Krayiswanyi. Ngaliya manjijbangka nayinda jangkurr narrindurri, ngayu, marda Dimudiwanyi. Nyulu barrinani kanyiya ngambalangi. Ngaliya manjijbangka nayinda jangkurr narrindurri Krisjinmukuyngkurri jala narri jungku nananyina yajina Kulusayi. Wabula barri narri kuyuyi nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, baki bababanyamba nyulu narrinya. Bababanyamba nyulu ngambalanya bukambiju Krisjinmuku wandijiyana. Ngaliya ngajakangka Kud narringi, nyulu yabimbiji kunyba yaji narringi. Ngaliya ngajakangka Kud narringi, narri jungunkanyi mardumardu muwa.

3Ngaliya yanybaka mududu nangangi Kudkanyi narringi barri. Yurrngumba ngaliya yanybaka mududu nangangi, Buwakaya. Nyulu Buwakanya ngamanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Ngaliya mirnarrijba muwa nangangi, narringingangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index