Search form

Colossians 1:11-12

11-12Baki ngaliya ngajakangka Kud nayi marda narringi. Janyulu yabimba narrinya ngiruka. Janarri jungku ngiruka nangangi yurrngumba barri. Jaliyi yingkamukunyi yalu yabimba kiji narringi, baki yuwajiwa janarri jungku ngiruka nangangi Kudkanyi. Janarri mirnarrijba muwa, jingkijbangangi narri Kud, janyulu yabimba narrinya ngiruka nangangi. Janarri jungku ngiruka yabimbikanyi nanda jala nulijba Kud narringi yabimbikanyi yaji. Baki janarri mirnarrijba muwa nangangi, ngambalanginkanyi Buwakaya Kudkanyi. Nani ngaliya ngajakangka Kud narringi. Nyulu barri ngambalangi Buwakanya, yarrijbangangi nyuli ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku. Ngambalaja malumba jungku. Bukambiju Krisjinmuku wandijiyana, ngambala nanganginmuku jandanyimuku, baki janyulu mili wankamba ngambalanya, jungunkanyi nangandu kingkarri nanganginyina yajina yurrngumba barri. Mikuyaji balkinyi nananyina nanganginyina yajina. 13-14Nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda Kudwanyi. Wabula barri ngambalili durrijba nanda balki yuwa nangangi Sayidinkanyi. Nyulili Sayidin ngambalangi mambuka, bakili ngambala jungku balkina yuwana Kudkanyi. Ngala jali ngambala kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki ngambala kuyuyi Kud ngambalangi mambuka. Nyuli manjmanjamba ngambalangi balki yaji Kudwanyi. Manjamanjamba nyuli ngambalangi balki yaji, janybangangi nangki Jisus Krayis nanankanyi balkinyi yajinyi. Baki nanijba barri ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi, baki nyulu lalanbaka ngambalanya yurrngumba barri. Baki nanankardi barri marda ngambalimi karu Kud, ngambala mirnarrijbangka muwa nangangi barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index