Search form

Colossians 1:17

17Yurrngumba wabula kamambarra jungkukili Jisus Krayis kingkarri nangandu Kudnyina, baki baku barri nyuli yabimba yaji. Baki nanijba barri yurrngumba nyulili jungku, lalanbakili bukamba nanda jalili nyulu yabimba. Nyuli ngiruka lalanbikanyi bukamba yaji nanijba barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index