Search form

Colossians 1:18

18Nyulu barrinani kulaji mankankanyi. Nanda mankanyi kaja yaji nangangi, ngala nanda kulaji mambuka nanankanyi mankankanyi. Karungka mankanyi yabimbikanyi yaji kulajiwanyi, baki yabimbaka nanda yaji mankanyiwanyi. Ngambala Krisjinmuku, ngambala barrinani nanda mankanyi, baki Jisus Krayis, nyulu barrinani nanda kulaji. Nyulu mambuka ngambalangi Krisjinmukuyngka. Nyulu ngambalangi mambuka. Baki nyulu jandanyi nangangi Kudkanyi. Nyulu lirrka, jali wankamba mili Kudwanyi. Nyuluwarri lirrka jungunkanyi mili wanka yurrngumba kingkarri nangandu Kudnyina. Baki nyulu wirimalaru bukambijuyngka yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index