Search form

Colossians 1:20

20Manjijba nyuli nangangi jandanyi nanginkurri wayka, baki janyba nangki nangangi jandanyi kurndana. Jungku nyuli kunyba yurrngumba barri ngala janyba nangki ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Baki nanijba barri, jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr, baki durrijba nangangi jangkurr, baki janyulu manjamanjamba ngambalangi balki yaji Kudwanyi. Janyulu manjamanjamba ngambalangi balki yaji, janybangangi nangki Jisus Krayis ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Baki nanankardi barri ngambalaja malumba jungku marda Kud. Wabula barri marda ngambala marda Kud, jungku ngambalili yinini yinini, ngala nanijba barri ngambala jungkuka malumba nangandu Kudnyina. Wabula kamambarra yabimbayi bukamba yaji Kudwanyi. Yabimba nyuli bukamba yaji kunyba, ngala baku barri barimbayi yaji nganinyiwanyi. Barimba yali nanda jali yabimba Kudwanyi kunyba. Ngala janyulu mili kunymamba yaji Kudwanyi. Janyulu mili kunymamba bukamba yaji, janybangangi nangki nangangi jandanyi bukambijuyngka balkinyi yajinyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index