Search form

Colossians 1:23

23Bukamba nayinda janyulu yabimba narringi Kudwanyi. Janyulu yabimba nayinda narringi, jaliyi narri yuwajiwa kuyu nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, jaliyi narri jungku ngiruka nangangi yurrngumba barri. Marda narrimi miku manku yalungi jangkurr balkimukuyngka milidimbawarrayngka. Miku yalimi milidimba duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda narrimi miku manku yalungi balki jangkurr. Ngala marda narrimi mankuwa ngawamba nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda narrimi mankuwa nangangi kunyba jangkurr, jali milidimba narrinya yingkawanyi. Ngayu Bul, ngayu wakiwarr nangangi Jisus Krayiskanyi, nyulingangi yarrijba ngana milidimbikanyi nanda kunyba jangkurr. Baki yingkamukunyi baki ngayu, nurru milidimbaka nanankanyi kunybanyi jangkurranyi. Nurru milidimbaka yalunya nanganginkanyi jangkurranyi wandijiyana. Marda narrimi miku mamanumba nanda duja jangkurr. Marda narrimi mankumankuwa nanda jangkurr yurrngumba, baki janarri jingkijba, janarri jungku mili wanka bayngkani jalija narringka janyba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index