Search form

Colossians 1:24

24Yingkamukunyi yali yabimba kiji ngaki. Ngananjali linjumba mankanyi, ngala miku ngayimi balkijba muwa. Ngayu mirnarrijbangka muwa nanankanyi. Karuyi ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Karu nyuli ngambalanya, jayalu linjumba ngambalanya mankanyi Krisjinmuku. Jaliyi ngambala waki kudanyu nangangi, jaliyi ngambala milidimba yalunya nanganginkanyi jangkurranyi, baki nanamukunyi jala yalu ngirra Jisus Krayis, jayalu linjumba ngambalanya mankanyi. Nani nyuli karu ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Mirnarrijbangka ngayu muwa wakinkanyi nangangi, baki ngayu jingkijbangka, janganjalu linjumba, kuyungangi ngayi yingkamuku nangandurri Jisus Krayisyurri. Waluwa nangki janyba Jisus Krayis, baki linjumba yali nangangi mankanyi. Kudanyu yali linjumba nangangi mankanyi, baki nani barri jayalu linjumba ngambalanya Krisjinmuku marda. Jisus Krayis nyulu barrinani kulaji, baki ngambala Krisjinmuku ngambala barrinani nanda mankanyi. Ngayu barrinani nanda yingamali nananyina mankanyina, malumba bukambijuyngka Krisjinmukuyngka. Ngananjali linjumba mankanyi narringingangi, baki ngayu mirnarrijbangka muwa narringi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index