Search form

Colossians 1:27

27Nyuli minimba ngambalanya nanankanyi jalili wabula nyulu ngadijba. Nyuli minimba ngambalanya nayi barri. Janyulu yabimba kunyba yaji ngambalangi. Kunybamirra barri. Ngiruka yaji janyulu yabimba yalungi bukambijuyngka. Nanda jangkurr jalili nyulu wabula ngadijba, nanijba barri nyuli karu ngambalanya Kudwanyi. Karu nyuli ngambalanya nanganginkanyi jandayngkanyi Jisus Krayiskanyi, janyulu jungku ngambalandu kurduluna, baki janyulu bababanyamba ngambalanya jaliyi ngambala durrijba nangangi jangkurr. Janyulu jungku ngambalandu kurduluna, baki baku barri jangambala jungku kingkarri nangandu Kudnyina. Nani barri nyuli karu ngambalanya nanijba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index