Search form

Colossians 1:28

28Baki nanankardi barri ngambala karungka yalunya bukambiju nanankanyi jangkurranyi. Wajbayi ngambalanya kunybanyi kulajinyi Kudwanyi. Wajba nyuli ngambalanya kunybanyi kulajinyi jingkiykanyi Kud, baki milidimbikanyi yingkamuku nangangi. Ngambala milidimbaka yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngambala milidimbaka yalunya nayi barri, janyba nangki Jisus Krayis ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi, baki jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr, baki janyulu mili wankamba ngambalanya Kudwanyi. Nani barri ngambala milidimbaka yalunya, nulijbangkangangi ngambala yalungi durriykanyi Jisus Krayis, baki jungunkanyi barrinani nyulu. Ngambala nulijbangka yalungi jungunkanyi mili barrinani nyulu, baki mili baki mili barrinani nyulu yurrngumba barri. Nani barri ngambala milidimba yalunya, nulijbangangi ngambala yalungi, jungunkanyi kingkarri nangandu Kudnyina. Jaliyi yalu kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, jandanyi nangangi Kudkanyi, baki bababanyamba nyulu yalunya Jisus Krayiswanyi, baki jayalu jungku kingkarri nangandu Kudnyina yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index