Search form

Colossians 1:5

5Narri mankuyi nanda kunyba jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Nanangini duja jangkurrwanyi karungka narrinya nangangi Kudkanyi, janyulu marrimba yalunya mardarda, janyulu mili wankamba yalunya jalija yalungka janyba. Nani barri yabimbaja yaji Kudwanyi yalungi jala yalu kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Jalannga barri jali narri manku nanda kunyba jangkurr, baki narri kuyu nanda jangkurr, baki narri maruka muwa yalungi yingkamukuyngka marda. Nani barri narri durrijbayi nanda kunyba jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index