Search form

Colossians 1:6

6Nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, nanda kunyba jangkurr. Nanangini jangkurrwanyi karungka ngambalanya nangangi Kudkanyi. Yabimbayi ngiruka yaji ngambalangi Kudwanyi. Manjijba nyuli Jisus Krayis nanginkurri wayka jambarri, janybikanyi nangka ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Baki mili wankambayi Jisus Krayis Kudwanyi. Nani nyuli yabimba nanda ngiruka yaji ngambalangi. Jalannga barri jali narri manku nanda jangkurr, baki ngawamba kujajarrawanyi narri kuyuyi nanda jangkurr. Ngala baku barri, mili yali kuyu nanda jangkurr, baki mili baku barri. Baki nanijba barri narri jala jungku Kulusayi, kajamukunyi narri kuyuyi nanda nangangi jangkurr. Marda wandijiyana barri, kajamukunyi yalu kuyuyi nanda nangangi jangkurr, wirdikudukudumukunyi wandijiyana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index