Search form

Colossians 2:13

13Wabula barri narri barrinani nganinyiyurru nangangi Kudkanyi, mikungangi narriyanyi jingkijba Kud, mikungangi narriyanyi durrijba nangangi yuwa. Jungkuyi narri balki nangangi. Narri ngurranyimuku nangangi baki nanganginkanyi yuwanyi. Nani narri jungkuyi barrinani nganinyiyurru nangangi. Ngala jali narri kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki nyuli manjamanjamba narringi balki yaji Kudwanyi. Baki nanijba barri narri jungku barrinani mili wankan nangangi, barrinani buyingkinyi nganinyimuku nangangi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index