Search form

Colossians 2:15

15Jali nangka janyba Jisus Krayis kurndana, baki nanda Sayidin marda nanganginmuku mungkijimuku, nanamuku balkimuku lalijina, ngamu daba yali wakara Jisus Krayis. Ngamu yali ngirukamirra, yali daba wakara Jisus Krayis. Ngala miku barri. Miku. Mili wankijbayi Jisus Krayis, baki nani barri nyulu minimbaka ngambalanya, nyulu barri ngirukamirra ngambalangi. Nyulu barri mili ngiruka yalungi, Sayidinkanyi marda nanganginmukuyngka mungkijimukuyngka. Nyuli daba yalunya wakara, nyulungangi mili ngiruka yalungi. Baki nani nyuli manyirrumba yalunya Jisus Krayiswanyi. Nani nyuli yalunya manyirrumba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index