Search form

Colossians 2:16

16Kudiyamuku yalu balkimuku milidimbawarrmuku. Yalu milidimbaka balkinyi jangkurranyi. Yalu karungka narrinya, narri yabimbikanyi kaja wangarr. Yalu yanybaka, marda narrimi yabimba nanamuku wangarr jalili yalu yabimba Jumukunyi. Marda narrimi yabimba yalungi wangarr. Ngala yalu balkimuku milidimbawarrmuku. Marda narrimi miku kuyu yalungi jangkurr. Marda narrimi yurlwa yalunginkanyi jangkurranyi jala yalu yanyba. Yalu milidimba nayi barri, kudiya mama yuku kunyba jarrkanyi, ngala kudiya mama balki jarrkanyi, baki kudiya kambana kudukudu barri yabimbikanyi yinini yinini wangarr. Marda narrimi yurlwa yalunginkanyi jangkurranyi. Nanda yuwa nangangi Musiskanyi, nanda yuwa yanybaka wangarranyi marda jarrkanyi yaji, ngala barriwa barri bukamba nanda yuwa narringi. Marda narrimi miku durrijba nanda yuwa, ngala marda narrimi durrijba nanda buyingkinyi yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index