Search form

Colossians 2:2

2Miku ngayimi nulijba narringi, narri birrirrangka muwa yalungi jala yalu ngirra Jisus Krayis. Miku ngayimi nulijba narringi, narri birrirrankanyi muwa yalungi, ngala ngayu nulijba narringi jungunkanyi ngiruka yalungi, baki nanankardi ngayu wakingka kudanyu narringi. Wakingka ngayu narringi yurrngumba barri, nulijbangangi ngayu narringi, narringka marukankanyi muwa. Janarri malumba jungku, marukangangi narringka muwa. Wakingka ngayu narringi, nulijbangangi ngayu narringi jingkiykanyi Jisus Krayis. Janarri jingkijba Jisus Krayis, baki nanankardi janarri jingkijba Kud marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index