Search form

Colossians 2:20

20Wabula barri narrili ngayangayijba yalunginkanyi jangkurranyi yijanmukuyngka. Ngala nanijba barri, narri barrinani nganinyiyurru nanamukuyngka yijanmukuyngka. Miku narrimi mili ngayangayijba yalungi. Narri barrinani nganinyiyurru yalungi, ngala narri jungku wanka nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngala wanyingkanyi narri nulijba jungunkanyi yingkana yuwana jali yalu milidimba narrinya nanamukunyi balkimukunyi. Wanyingkanyi narri nulijba durriykanyi yalungi yuwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index