Search form

Colossians 2:5

5Jungkuka ngayu nayiba brisinyina, ngala narri jungkuka nananyina yajina niji Kulusayi. Ngala mankumanku ngaka narringi yurrngumba barri. Mankumanku ngaka narringi kudanyu barri. Nanda barrinani muningka ngayu jungkuka narrindu barndana, barrinani muningka ngaki ngarndu jungkuka narrindu. Mirnarrijbangka ngayu muwa narringi, jingkijbangangi ngayu narrinya, narri jungkuka yurlurrmba nangangi Jisus Krayiskanyi, narri jungkuka ngiruka nangangi. Narri kuyuyi nangangi jangkurr, baki nanankardi narri jungkuka yurlurrmba nangangi yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index