Search form

Colossians 2:8

8Janarri najbawa yalunya, nanamuku balkimuku milidimbawarrmuku. Miku yalimi milidimba narrinya nangangi Jisus Krayiskanyi. Waluwa narri manku jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, nanamanji barri narri yabimbayi ngawamba nanda jali karu narrinya yijanwanyi yabimbikanyi yaji. Nanamuku yijanmuku jujambawarr, wabula yali narringi walkurramuku mambukamuku. Narri wakiwarr yalungi. Ngala narri yingijbayi yalunya. Ngala nanijba barri, jaliyi narri kuyu yalungi jangkurr balkimukuyngka milidimbawarrayngka, baki mili janarri jungku wakiwarr yalungi yijankanyi. Nanankardi barri, marda narrimi najbawa yalunya balkimuku milidimbawarrmuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index