Search form

Colossians 2:9-10

9-10Jisus Krayis barri, nyulu jandanyi nangangi Kudkanyi. Nyulu nanamannga barrinani Kud. Yurrngumba wabulinyi yuwajiwa nyulu nanamannga barrinani Kud. Baki jali nangka birnandaba Jisus Krayiskanyi, jali nyulu jungku mankanyiyudi, nanamanji marda nyuli nanamannga barrinani Kud. Nyulu mambuka bukambijuyngka. Nyulu mambuka yijankanyi, marda ngirukanyi yajinyi lalijina. Nyulu wirimalaru bukambijuyngka yajinyi. Baki narri Krisjinmuku, nyulu jungkuka Jisus Krayis narrindu kurduluna. Bababanyamba nyulu narrinya, baki narri jungkuka ngiruka nangangingangi. Mikuwali yingkawanyi narrinya yabimba ngiruka, ngawamba nyulu. Narri jungkuka ngiruka nangangingangi.

11Jali narri kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, jali narri durrijba nangangi jangkurr, baki nyuli yarrijba narrinya Jisus Krayiswanyi, bababanyamba nyulu narrinya kuyu. Miku narringkimi yarrijba bababanyamba nyulu narrinya. Ngala ngawamba Jisus Krayiswanyi yuku nyulu yarrijbangka narrinya nani barri. Baki nyulu narringi mambuka marda Jisus Krayis. Nanamuku balkimuku yijanmuku, marda ngiruka yaji lalijina, wabula yali narringi mambuka, ngala dulaba nyuli narrinya nanamunanyi Jisus Krayiswanyi. Baki miku yalimi mili narringi mambuka, ngala nyulu Jisus Krayis, nyulu narringi mambuka nanijba barri. Nanankardi barri yuku narringka kurrkunba yabimbikanyi balki yaji. Yuku narri jungku kunyba nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index