Search form

Colossians 3:11

11Bukambiju ngambala Krisjinmuku, ngambala malumba jungku barrinani mungkijimuku. Miku ngambalimi Krisjinmuku jungku yinini yinini. Jumuku baki ngurranyimuku, ngambala malumba jungkuka. Kaburrwaburr baki nanamuku jala miku kaburrwaburr ngambala malumba jungkuka. Mambukamuku baki wakiwarrmuku ngambala malumba jungkuka. Miku ngambalimi Krisjinmuku jungku yinini yinini, ngala ngambala malumba jungkuka barrinani mungkijimuku, baki Jisus Krayis barri, nyulu ngambalangi buwanya, nyulu jungkuka ngamandu kurduluna. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index