Search form

Colossians 3:15

15Jaliyi narri jungku nani barri, baki janyulu wajba narrinya mardumardu muwanyi Jisus Krayiswanyi. Janarri miku ngarrangarra muwa, janarri miku balkijba muwa, wajbangangi narrinya mardumardu muwanyi Jisus Krayiswanyi. Yarrijbayi narrinya Kudwanyi, narri malumba jungunkanyi nanganginmuku jandanyimuku. Baki nanankardi barri marda narrimi mirnarrijba muwa nangangi Kudkanyi. Marda narrimi mirnarrijba muwa nangangi, wajbangangi narrinya mardumardu muwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index