Search form

Colossians 3:17

17Marda narrimi jungku kunyba nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda narringkimi mankumanku kunybanyi jangkurranyi nangangi. Marda narrimi yabimba ngawamba nanda jala nulijba Jisus Krayis narringi yabimbikanyi. Baki marda narrimi yanyba ngawamba nanda jala nyulu nulijba narringi yanybikanyi. Baki marda narrimi wajba Buwakanya Kud kunybanyi jangkurranyi yurrngumba barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index