Search form

Colossians 3:18

18Narri Krisjinmuku jibarrimuku nawinganjayudi, marda ninjimi ngayangayijba nganyingkanyi nawinganjanyi. Marda ninjimi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi yurrngumba barri. Nani barri narri jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index