Search form

Colossians 3:9-10

9-10Marda narrimi miku jujijba yingkamukuyngka. Marda narrimi miku jujijba yalungi, jungkukangangi narri barrinani buyingkinyi nganinyi. Barriwa barri bukamba nanda waluwinyi yuwa narringi, ngala narri durrijbangka nanda buyingkinyi yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi. Yabimbayi bukamba yaji Kudwanyi, baki narrinya nyuli yabimba. Marda narrinya yabimbaka jungunkanyi kunyba nangangi yurrngumba barri. Narrinya yabimbaka jardiykanyi barrinani nyulu. Marda narrimi jardijba mili barrinani nyulu, baki mili yurrngumba barri, baki janarri jingkijba mili Kud. Janarri jingkijba mili Kud yurrngumba barri. 11Bukambiju ngambala Krisjinmuku, ngambala malumba jungku barrinani mungkijimuku. Miku ngambalimi Krisjinmuku jungku yinini yinini. Jumuku baki ngurranyimuku, ngambala malumba jungkuka. Kaburrwaburr baki nanamuku jala miku kaburrwaburr ngambala malumba jungkuka. Mambukamuku baki wakiwarrmuku ngambala malumba jungkuka. Miku ngambalimi Krisjinmuku jungku yinini yinini, ngala ngambala malumba jungkuka barrinani mungkijimuku, baki Jisus Krayis barri, nyulu ngambalangi buwanya, nyulu jungkuka ngamandu kurduluna. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index