Search form

Colossians 4:12

12Baki nanda Yibabras jalili jungku ngakindu, nyulu marda manjijbangka jangkurr narrindurri nanganginmukuyngkurri mungkijimukuyngkurri. Nyulu marda wakiwarr nangangi Kudkanyi. Nyulili yanyba mududu nangangi Kudkanyi narringi. Kudanyu nyulu ngajakangka Kud narringi, janyulu yabimba narrinya jungunkanyi ngiruka nangangi. Janyulu yabimba narrinya kuyunkanyi nangangi jangkurr, durriykanyi nangangi jangkurr yurrngumba barri. Nyulu marda ngajakangka Kud narringi, janarri ngayangayijba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index